• BS II stopnia oferuje nowoczesne kształcenie zawodowe i ogólne dające możliwość zdobycia wykształcenia średniego branżowego.
 • BS II stopnia to bezpłatna forma uzyskania wykształcenia i zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych.
 • BS II stopnia kształci w formie stacjonarnej. Przedmioty ogólnokształcące (język polski, matematyka, język obcy, informatyka) realizowane są w poniedziałki, wtorki , środy od godziny 16.30 (w 3 dni należy zrealizować 13 godzin lekcyjnych).
 • BS II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie prowadzi w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w niedziele.
 • BS II stopnia kształci w zawodach:

- technik żywienia i usług gastronomicznych (na podbudowie BS I stopnia w zawodzie kucharz),

- technik pojazdów samochodowych (na podbudowie BS I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych).

Na pierwszy semestr klasy I BS II stopnia przyjmuje się kandydatów którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole;
 • ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna
 2. Oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
 3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole.
 5. Fotografia.

W przypadku kandydatów do BS II stopnia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622,1123,1234,1312,1560,1872) lub ksero posiadanego prawa jazdy.

Nauka w BS II stopnia jest bezpłatna. Jedyne koszty to 70 zł wpisowego (po uruchomieniu nauki) i dobrowolna wpłata na Radę Rodziców (50 zł/ semestr).

O przyjęciu do szkoły decyduje komplet złożonych dokumentów oraz kolejność zgłoszenia.

W razie większej liczby chętnych niż miejsc decydują czynniki ujęte w zasadach rekrutacji.

ABSOLWENCI

 • uzyskują świadectwo ukończenia BS II stopnia,
 • mają możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji,
 • mają możliwość uzyskania dyplomu z tytułem technika po zdobyciu obu wymaganych dla zawodu kwalifikacji,
 • mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego.

                Przyjdź do nas i podejmij naukę - na pewno będziesz zadowolony
                   a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w praktyce.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zasady rekrutacji 2024 BS II.docx)Zasady rekrutacji - 2024/2025 - BS II Stopnia[ ][ ]30 kB2024-02-27 13:33