Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.

Cel projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb
i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców. Projekt zakłada m. in.:

  1. Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  2. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów.
  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów (w tym udział w targach edukacyjno – zawodowych).
  4. Wdrożenie innowacji pedagogicznych z zakresu kształcenia zawodowego.
  5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.
  6. Wyposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W ramach zadania „Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów” 12 uczniów
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 12 uczniów w zawodzie kucharz wzięło udział w kursie „Carving”. Celem głównym było uporządkowanie wiedzy o carvingu oraz narzędzi stosowanych w jego sztuce, a także rozszerzenie umiejętności z zakresu nowych technik tworzenia dekoracji z warzyw i owoców. Część teoretyczna obejmowała informacje: historia carvingu, techniki i rodzaje cięć, sprzęt i jego zabezpieczenie, sposoby manewrowania różnymi rodzajami noży, zasady i style. Cześć praktyczna to pojęcie garnirowania: wykonywanie wachlarza z cytryny, wykonywanie elementów dekoracyjnych z warzyw
i owoców, tworzenie kwiatów z rzodkiewki, motyw tajski na jabłku, wykonywanie efektownych rzeźbionych kwiatów, róża z kalarepy lub buraka, wykonywanie tulipana
z rzodkwi białej lub marchwi, wykonywanie astra z buraka lub kalarepy.

Czas trwania kursu to 8 godzin dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.